Vantaan kaupungin aineistopankin käyttöehdot

Sähköisen aineistopankin kuvat ja muu materiaali ovat käytettävissä ainoastaan jäljempänä määriteltäviä tarkoituksia varten. Aineistopankin kaikki materiaali on tekijänoikeuksin turvattu. Rekisteröitymällä käyttäjä saa oikeuden käyttää edellä mainittuja aineistoja. Vantaan kaupunki omistaa tekijänoikeudet aineistopankin sisältämään aineistoon.

Tiedustelut:
Pääkäyttäjä Sakari Manninen
aineistopankki(at)vantaa.fi

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Tällä sopimuksella (jäljempänä "käyttöehdot") käyttäjä ja Vantaan kaupunki sopivat aineistopankin rekisteröitymistä edellyttävän aineiston käytöstä. Tässä sopimuksessa aineistopankista käytetään nimitystä "aineistopankki". Palveluita käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "käyttäjä".

Palveluiden sisältö määräytyy näiden käyttöehtojen sekä Vantaan aineistopankin yhteydessä esitettyjen tietojen mukaisesti.

2. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja aineistopankin käyttöönotto

Aineistopankin käyttö edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi ja käyttöehtojen hyväksymistä. Aineistopankin sisältöön pääsee rekisteröitymisen yhteydessä annetuilla tunnuksilla.

3. Käyttäjän henkilötietojen käsittely

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tiedot tallennetaan Vantaan kaupungin ylläpitämään sähköiseen käyttäjärekisteriin. Käyttäjän tietoja käsitellään käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja rekisteriselosteessa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

4. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi kaikki aineistopankkia käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty käyttäjän tunnuksella tai käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

Mikäli käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa ja ilmoitettava tästä aineistopankin pääkäyttäjälle (nimi ja yhteystiedot mainittu käyttöehtojen alussa).

Käyttäjän on annettava aineistopankkia varten tarvittavat tiedot ja ilmoitettava viipymättä tietojen muutoksista aineistopankin pääkäyttäjälle (nimi ja yhteystiedot mainittu käyttöehtojen alussa).

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vantaan kaupungin aineistopankki ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka käyttäjä antaa.

Kun käyttäjän sopimus ja käyttöoikeus aineistopankkiin päättyy, tulee käyttäjän tuhota aineistopankista lataamansa materiaali yhden (1) kuukauden kuluessa sopimuksen ja käyttöoikeuden päättymisestä.

Vantaan kaupunki tallentaa aineistopankkiin kuvia, taustamateriaalia, tunnuksia ja muuta viestintä- sekä markkinointimateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa. Vantaan kaupunki vastaa aineistopankissa julkaisemansa aineiston sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän käytä, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistopankista hakemaansa aineistoa tavalla, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Mikäli ilmenee, että käyttäjän aineistopankista hakeman aineiston käsittely loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai näiden käyttöehtojen vastaista taikka voi aiheuttaa vahinkoa Vantaan kaupungille tai kolmannelle osapuolelle, voidaan aineistopankin käyttö keskeyttää em. käyttäjän osalta.

5. Aineiston käyttö

Aineiston käyttö on oikeutettua kun

Aineiston käyttö on oikeutettua kun
a) aineiston yhteydessä mainittuja käyttöehtoja ja tekijänoikeuksia noudatetaan
b) aineistoa ei muokata.

Aineistoa voidaan käyttää
a) yhteistyötahojen ja Vantaan kaupungin viestintään
b) journalistisessa yhteydessä, kun aiheena on Vantaan kaupunki.

Aineistoa ei voi käyttää seuraavasti:
a) aineistoa ei voi laittaa muuhun palveluun uudelleen ladattavaksi
b) aineiston käyttöoikeuksia ei voi edelleen myydä, lainata, vuokrata, antaa tai muuten siirtää
c) aineistoa ei voi käyttää asiattomasti
d) aineistoa ei voi muokata.

6. Vantaan kaupungin vastuu aineistopalvelusta

Vantaan kaupunki ylläpitää aineistopankkia niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Vantaan kaupunki voi tilapäisesti keskeyttää aineistopankin toiminnan esimerkiksi muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden takia.

Vantaan kaupunki ei vastaa siitä riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista aineistopankin käyttäjälle.

Vantaan kaupunki pyrkii ilmoittamaan ennalta tiedossa olevista katkoksista ja häiriöistä.

7. Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Vantaan kaupunki kehittää aineistopankkia jatkuvasti, ja käytössä olevien palveluiden valikoima ja sisältö voivat muuttua. Vantaan kaupunki voi myös lopettaa aineistopankin tuottamisen tai ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta aineistopankin yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan samaan aikaan kuin em. lainmuutos tai viranomaispäätös. Muut muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksesta.

8. Sopimusten ja aineistopankin käyttöoikeuden voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tämä sopimus ja aineistopankin käyttöehdot tulevat voimaan heti kun käyttäjä on Vantaan kaupungin aineistonpankin internetsivuilla sähköisesti hyväksynyt aineistopankkia koskevat käyttöehdot.

Sopimus ja käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Vantaan kaupunki ja käyttäjä voi irtisanoa käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen tekemisestä esim. sähköpostitse.

Vantaan kaupungilla on oikeus purkaa käyttäjän sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli käyttäjä on käyttänyt aineistopankkia näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos käyttäjä on tahallisesti antanut aineistopankkiin vääriä tietoja tai käyttää tai yrittää käyttää aineistopankkia sen toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla.

Vantaan kaupunki voi sulkea aineistopankin kokonaan tai osittain, jos

  • on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä
  • on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä
  • on perusteltua syytä epäillä sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä
  • aineistopankki tai sen osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena

9. Muut ehdot

Tähän sopimukseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta tai käyttöehdoista seuraavat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin, mutta jos neuvotteluissa ei päästä kohtuullisen ajan kuluessa molempia sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun, riita-asia ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.